Krevní testy v kardiologii koček: další nástroj pro detekci srdečního onemocnění

9. 9. 2019

Výhoda krevních testů oproti jiným diagnostickým metodám spočívá v jejich dostupnosti, minimální invazivitě, nízké ceně, nízkých nárocích na vybavení a rychlém získání výsledku. Diagnostika srdečních chorob za pomoci biomarkerů byla donedávna omezena na několik málo nespecifických parametrů (např. myoglobin, kreatinkináza). V současné době se i ve veterinární diagnostice začíná využívat další biomolekula – natriuretický peptid typu B (BNP).

BNP

Natriuretické peptidy jsou polypeptidické hormony uvolňované různými tkáněmi jako reakce na fyziologické a patologické podněty (hypoxie, zvýšené napětí srdeční stěny, námaha…). Peptidem s největším diagnostickým významem je BNP (B-type/brain natriuretic peptide), produkovaný zejména stěnou srdečních komor. Zvyšuje natriurézu, perfuzi ledvin a podporuje vazodilataci, čímž působí proti systému renin − angiotenzin − aldosteron, často nadměrně aktivovanému u pacientů s městnavým srdečním selháním.

BNP je produkován jako prohormon, který je po uvolnění do krevního oběhu enzymaticky štěpen na aktivní BNP a stabilní molekulu N-terminálního fragmentu mozkového natriuretického propeptidu (NT-proBNP) s relativně dlouhým biologickým poločasem (cca 120 minut). Ve veterinární medicíně jsou dostupné semikvantitativní a kvantitativní testy pro detekci NT-proBNP (ELISA, SNAP test). Výhodou je zejména stabilita parametru, senzitivita a specificita pro myokard.

Klinické využití

K elevaci NT-proBNP dochází především při některých srdečních chorobách (typicky kardiomyopatie) a srdečním selhání, nicméně zvýšené hladiny můžeme zjistit i u pacientů s normálním echokardiografickým vyšetřením. V těchto případech je nutné vyloučit další možné příčiny, jako je např. zvýšená srdeční zátěž v důsledku systémové hypertenze či hypertyreózy. Vyšší hladiny mohou být i následkem nižší exkrece NT-proBNP ledvinami u pacientů s renálním selháním či dehydratací.

Obecně platí, že čím vyšší hladina NT-proBNP, tím větší poškození srdce. Primární kardiomyopatie vykazuje vyšší hodnoty než sekundární. Ačkoliv přesná cut-off hodnota nebyla dosud stanovena, Vieira de Lima a da Silveira Ferreira1) uvádějí, že hodnota NT-proBNP se u zdravých koček pohybuje pod 50 pmol/l; hodnoty 50−100 pmol/l mohou doprovázet asymptomatické srdeční onemocnění, 100−270 pmol/l značí vysokou pravděpodobnost srdečního onemocnění a hodnoty přesahující 270 pmol/l jsou spojeny s městnavým srdečním selháním.

Většina studií uvádí vysokou senzitivitu a specificitu testu. Studie provedená na 227 kočkách prokázala 91,2% specificitu, 85,8% senzitivitu, 90,7% pozitivní a 86,7% negativní prediktivní hodnotu.

Stanovení NT-proBNP je vhodné zejména jako screeningový test u koček s rizikem kardiomyopatie či městnavého selhání, tzn. pacientů se srdečním šelestem, galopovým rytmem, arytmiemi či pozitivní rodinnou anamnézou, u kterých může pomoci odhalit zatím asymptomatické poškození srdce.

Další vhodnou aplikací je diferenciace respiračního a kardiologického onemocnění u pacientů s dýchacími obtížemi, zejména dyspnoe. Nízké hodnoty NT-proBNP u dyspnoického pacienta s vysokou pravděpodobností vylučují městnavé srdeční selhání.

Další diagnostické metody v kardiologii

Stanovení BNP nenahrazuje standardní kardiologické metody. Může však diagnostiku vhodně doplnit a nasměrovat k náročnějším a dražším metodám, zejména u rizikových asymptomatických pacientů nebo pacientů s „nejasnými“ příznaky. Následující tabulka shrnuje základní indikace, výhody a nevýhody jednotlivých kardiologických diagnostických modalit.

Tab.  Kardiologická diagnostika: indikace, výhody, nevýhody (upraveno dle Oyama, 2011)3)

Metoda

Indikace

Výhody

Nevýhody

Echokardiografie

Srdeční šelest

Detailní zobrazení srdečních komor/síní, včetně rozměrů, morfologie a funkce

Detekce abnormální motility mitrální chlopně, mitrální regurgitace a změn průtoku krve

Vyžaduje specializované pracoviště, což zvyšuje náklady na diagnostiku

Morfologický nález nemusí korelovat s příznaky

EKG

 Arytmie

Srdeční šelest

Zlatý standard pro diagnostiku arytmií

Může odhalit některé morfologické abnormality (např. vyšší kmit R při zvětšení komory)

Relativně málo citlivá metoda pro odhalení srdeční hypertrofie a poruch mechanické funkce srdce

Mnoho koček s kardiomyopatií vykazuje normální EKG

Stanovení NT-proBNP

Arytmie

Srdeční choroba v rodinné anamnéze

Galopový rytmus

Srdeční šelest

Vysoká senzitivita a specificita pro okultní srdeční choroby u rizikových pacientů

Pomoc při směřování další diagnostiky

Není zlatým standardem v diagnostice srdečních onemocnění

Samostatně nediagnostikuje srdeční onemocnění

Negativní test nevylučuje vznik choroby v budoucnu

Není vhodným testem pro kontrolu zdraví plemene/chovu a pro rutinní preventivní vyšetření

Stanovení NT-proBNP

Respirační příznaky

Odlišení srdeční a respirační etiologie

Přesnost se zvyšuje při použití dalších diagnostických metod

U koček s kombinací respirační a mírné/středně závažné choroby srdce se může objevit falešně pozitivní výsledek

Rtg

Suspektní městnavé srdeční selhání

Zlatý standard pro diagnostiku plicního edému a pleurální efuze

Zhodnocení velikosti a tvaru srdce

Nízká specificita pro subklinické zvětšení síní

Není indikováno při subklinickém městnavém srdečním selhání

Závěr

Hodnocení kardiovaskulárních onemocnění koček by mělo zahrnovat kombinaci dostupných diagnostických nástrojů včetně fyzického vyšetření, rtg hrudníku, elektrokardiografie (v případech arytmie), echokardiografie a měření NT-proBNP. Testy pro rychlé stanovení NT-proBNP jsou dnes dostupné na trhu a mohou být použity ve spojení s dalšími diagnostickými modalitami. Společně jsou důležitým zdrojem informací v diferenciální diagnostice onemocnění srdce a plic a také v časné diagnostice kardiomyopatií u koček, což poskytuje cenný nástroj v léčbě a prognóze.

(tom)

Zdroje:
1. Vieira de Lima G., da Silveira Ferreira F. N-terminal-pro brain natriuretic peptides in dogs and cats: a technical and clinical review. Vet World 2017; 10 (9): 1072−1082, doi: 10.14202/vetworld.2017.1072-1082.
2. Stilwell N. MVC 2018: Advances in feline heart disease diagnosis. American Veterinarian 2018 Aug. Dostupné na: www.americanveterinarian.com/journals/amvet/2018/august2018/mvc-2018-advances-in-feline-heart-disease-diagnosis?p=2
3. Oyama M. Cardiac blood tests in cats: another tool for detection of heart disease. Today’s Veterinary Practice 2011 Oct. Dostupné na: https://todaysveterinarypractice.com/cardiac-blood-tests-in-catsŠtítky
Malá zvířata
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se