Je možné spolehlivě rozpoznat malignitu nádorů mléčné žlázy pomocí ultrasonografických metod?

29. 9. 2020

Hlavním cílem práce brazilských autorů publikované v časopisu PLoS One bylo porovnání a vyhodnocení efektivity ultrasonografie v režimu B-mode, dopplerovské ultrasonografie, dynamické kontrastní sonografie (CEUS) a ultrazvukové elastografie metodou ARFI při určování malignity mamárních tumorů u fen.

Metodika a průběh studie

Do prospektivní kohortové studie probíhající v letech 2014–2016 bylo zařazeno 153 fen s jednou či více diagnostikovanými masami na mléčné žláze. Celkem bylo ultrasonograficky (B-mode, Doppler, CEUS, ARFI) vyhodnoceno 300 útvarů v oblasti mléčné žlázy, které byly následně histopatologicky vyšetřeny za účelem zjištění jejich malignity.

Ultrasonografická vyšetření byla prováděna jediným zkušeným veterinárním lékařem. Použita byla 9,0MHz lineární sonda. Po ultrasonografii následovala mastektomie a histologická identifikace typu nádoru. Pro statistické srovnání ultrasonograficky získaných parametrů byl použit chí-kvadrát test nebo Studentův t-test a rozdíly byly považovány za významné při hodnotách p < 0,01.

Výsledky

Z celkového počtu vyšetřovaných útvarů bylo 246 (82 %) klasifikováno jako maligní a 54 (18 %) jako benigní. Absolutně nejčastějším maligním tumorem (129) byl smíšený karcinom.

  • Délka a šířka tumoru v podélném zobrazení, šířka a poměr šířky a výšky v transverzálním zobrazení v režimu B-mode vykázaly v určování malignity tumorů mléčné žlázy senzitivitu 67,9 %, specificitu 67,6 % a přesnost 67,5 %. Naopak textura masy, kontury, invazivnost, poměr šířky a délky útvaru v podélném zobrazení a tloušťka v příčném zobrazení s malignitou statisticky nekorelovaly (p > 0,01).
  • Záznam dopplerovské ultrasonografie prokázal statisticky vyšší vaskularizaci maligních tumorů. Jako cut-off hodnoty byly určeny systolická rychlost > 21,2 m/s a diastolická rychlost > 4,8 m/s se senzitivitou 79,2 %, specificitou 70,8 % a přesností 81,5 %.
  • Parametry získané pomocí CEUS nevykazovaly statistickou významnost ve vztahu k malignitám. Nicméně rychlost vyplavení kontrastní látky < 80,5 s prokázala senzitivitu 80,2 %, specificitu 16,7 % a přesnost 77,4 %.
  • ARFI elastografie odhalila proporcionálně vyšší deformovatelnost tkáně (p < 0,01) maligních nádorů a stejně tak byla u maligních tumorů signifikantně vyšší rychlost šíření střižných vln (p < 0,01). V případě dynamické ARFI elastografie (rychlost šíření střižných vln SWV > 2,57 m/s) byla zjištěna senzitivita 94,7 %, specificita 97,2 % a přesnost 95 %.

Závěr

Vyšetření v režimu B-mode a dopplerovská ultrasonografie umožnily diagnostikovat malignitu mamárních tumorů u psů se střední senzitivitou, specificitou a přesností. CEUS představuje v diagnostice malignity metodu s vysokou senzitivitou, ale nízkou specificitou. Elastografie metodou ARFI se v diagnostice malignity tumorů mléčné žlázy ukázala jako velmi přesná. Je proto doporučeno zařadit ji mezi vyšetření využívaná ve veterinární onkologii a výzkumu, neboť umožňuje rychle, neinvazivně a bez komplikací rozpoznat případnou malignitu tumorů mléčné žlázy u psů.

(rej)

Zdroj: Feliciano M. A. R., Uscategui R. A. R., Maronezi M. C. et al. Ultrasonography methods for predicting malignancy in canine mammary tumors. PLoS One 2017; 12 (5): e0178143, doi: 10.1371/journal.pone.0178143.Štítky
Malá zvířata Veterinární lékař Student veterinárního lékařství Veterinární sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se