Využití mezenchymových kmenových buněk v terapii eozinofilní keratitidy u koček

4. 1. 2019

Eozinofilní keratitida koček je často rezistentní k medikamentózní terapii, která s sebou navíc nese řadu nežádoucích účinků. Jednou z možností léčby je využití zcela nových metod, mezi které patří transplantace kmenových buněk. Klinická studie španělských kolegů přináší v této oblasti velmi slibné výsledky.

Úvod

Eozinofilní keratitida koček (FEK − feline eosinophilic keratitis) je chronické progresivní imunitně zprostředkované onemocnění rohovky, případně i spojivky. Příčina není zcela známá, podstatou je hypersenzitivní reakce I. či IV. typu na neznámý antigen. Zvažuje se role kočičího herpesviru (FHV-1), jelikož minimálně 76,3 % pacientů postižených FEK je FHV-1 pozitivních.

Klinické příznaky zahrnují superficiální vaskularizaci perilimbální rohovky, edematizaci postižené oblasti, s progresí onemocnění se objevuje nepravidelně vaskularizovaná růžovobílá masa s buněčnými infiltráty. Typický je žlutobílý exsudát. Diagnóza je založena na klinice a cytologickém vyšetření stěru z rohovky, v němž převažují eozinofilní granulocyty a/nebo žírné buňky.

Léčba typicky sestává z topické aplikace kortikoidů doplněné imunosupresivní léčbou, například cyklosporinem A. Nevýhodami jsou nutnost dlouhodobé terapie, nežádoucí účinky a častá rekurence onemocnění po ukončení léčby.

Mezenchymové kmenové buňky odvozené z tukové tkáně (Ad-MSC − adipose-derived mesenchymal stem cells) jsou multipotentní buňky schopné diferencovat v řadu linií (osteogenní, chondrogenní, myogenní a další). Důležité jsou jejich sekreční a imunomodulační funkce: inhibují proliferaci T lymfocytů, tlumí funkci B lymfocytů, snižují expresi molekul MHC II a inhibují maturaci a diferenciaci dendritických buněk.

Cílem studie bylo otestovat bezpečnost a účinnost subkonjunktivální aplikace allogenních kočičích Ad-MSC při léčbě FEK.

Metodika studie

Ke studii bylo vybráno 5 evropských krátkosrstých koček (3 samci, 2 samice) ve věku 3−6 let postižených unilaterální FEK. 4 zvířata byla FHV-1 pozitivní. Pacienti byli před zařazením do studie léčeni kombinací topicky aplikovaných kortikoidů a cyklosporinu, případně dalších léků. U všech došlo pouze k částečnému zlepšení s následnou rekurencí a u všech se v různé míře projevila intolerance cyklosporinu.

Kompletní oftalmologické vyšetření zahrnovalo Schirmerův test, barvení fluoresceinem, aplanační tonometrii, biomikroskopii štěrbinovou lampou a nepřímou oftalmoskopii. Diagnóza FEK byla stanovena na základě oftalmologického vyšetření, přítomnosti rohovkové masy (plaku) a cytologického vyšetření rohovkového a spojivkového stěru s přítomností eozinofilů nebo žírných buněk.

Ad-MSC byly získány z podkožní abdominální tukové tkáně odebrané od zdravé kočky v průběhu rutinní ovariektomie a kultivovány v příslušném médiu za standardních podmínek. Pacientům bylo 2× v průběhu 2 měsíců transplantováno 2 × 106 Ad-MSC. Buněčná suspenze (Ad-MSC v 0,4 ml DMEM) byla asepticky aplikována subkonjunktiválně do blízkosti léze pomocí 21G jehly. S výjimkou sedace medetomidinem nebyla v průběhu aplikace podána žádná lokální ani systémová medikace. Oftalmologická kontrola byla provedena 1, 3, 6 a 11 měsíců po transplantaci.

Výsledky

U 2 z 5 pacientů došlo ještě před druhou transplantací ke zlepšení stavu. Bylo patrné zmenšení plaku prorůstajícího rohovkou, ústup vaskularizace a hyperémie rohovky a snížení sekrece v postiženém oku. Korneální cytologie byla negativní na přítomnost eozinofilů a žírných buněk. U ostatních pacientů došlo k vymizení příznaků nejpozději za 6 měsíců. Nález zůstával stabilní po celou dobu sledování (11 měsíců). Rohovka byla zcela transparentní, bez přítomnosti masy, vaskularizace, hyperémie a přítomnosti výtoku. U žádného z pacientů se neprojevily žádné lokální ani systémové komplikace léčby.

Závěr

Studie prokázala, že alogenní transplantace Ad-MSC je dobře tolerovanou, bezpečnou, účinnou a relativně jednoduchou metodou léčby eozinofilní keratitidy koček s dlouhodobým efektem. 

(tom)

Zdroj: Villatoro A. J., Claros S., Fernández V. et al. Safety and efficacy of the mesenchymal stem cell in feline eosinophilic keratitis treatment. BMC Vet Res 2018 Mar 27; 14 (1): 116, doi: 10.1186/s12917-018-1413-4.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se