Top 5 nejčastějších variant leukogramu vyznačujícího se abnormální koncentrací neutrofilů

17. 8. 2022

Následující přehled se zaměřuje na nejčastější typy leukogramu psů a koček, jež se vyznačují abnormálními počty neutrofilů. Jedná se o stavy, se kterými se veterinární lékař setkává na každodenně, je tedy zapotřebí je umět rozlišit. Článek shrnuje jednotlivé procesy vedoucí ke zvýšení či snížení celkového počtu leukocytů a jejich jednotlivých skupin, především neutrofilů, lymfocytů, monocytů a okrajově eozinofilů.

Populace neutrofilních granulocytů v periferní krvi

Neutrofily se v krevním řečišti nachází buď jako volně cirkulující, nebo tzv. marginující, tedy dočasně přisedlé na endotelu cév, především drobných kapilár. Po adherenci na endotelové buňky mohou neutrofily buď prostoupit do tkání, nebo se vrátit mezi cirkulující buňky. U většiny zdravých savců je poměr mezi marginujícími a cirkulujícími neutrofily 1 : 1, nicméně u koček je přirozený poměr 3 : 1 − marginujících neutrofilů je tedy 3× více než cirkulujících. Jelikož při odběru krve stanovujeme pouze cirkulující buňky, přechod buněk mezi těmito dvěma skupinami se zásadně podílí na výsledku vyšetření krevního obrazu. 

Nejčastější varianty leukogramu pozorované v praxi malých zvířat a jejich příčiny

Stresový/kortikosteroidový leukogram

Stresový leukogram se vyznačuje leukocytózou charakterizovanou maturovanou neutrofilií, lymfopenií, eozinopenií a/nebo monocytózou. K těmto změnám dochází v důsledku uvolnění endogenních kortikosteroidů nebo po jejich aplikaci, což se v krevním obrazu signifikantně projeví během několika hodin. Jako nejčastější příčiny endogenního vyplavení kortikosteroidů lze uvést např. déletrvající emocionální stres, trauma, bolest, horečku, zvýšenou fyzickou zátěž a v neposlední řadě onemocnění hyperadrenokorticismem.

Vlivem kortikosteroidů dochází ke snížení adherence krevních elementů a k přesunu marginujících neutrofilů mezi cirkulující, což je důvodem nálezu maturované neutrofilie; taktéž dochází k uvolnění těchto zralých neutrofilů ze zásob v kostní dřeni. Bývají pozorovány i hypersegmentované, tedy přestárlé neutrofily. Vzhledem k přirozenému poměru marginujících a cirkulujících neutrofilů je u koček při stresovém leukogramu zvýšení celkového počtu neutrofilů v cirkulující krvi výrazně větší než u psů, neboť dojde ke snížení adherence u 3násobného množství buněk.

Vlivem kortikosteroidů dochází k redistribuci lymfocytů do lymfoidních orgánů a kostní dřeně, snížení jejich proliferace a vyplavování z mízních uzlin a do jisté míry i k cytotoxickému efektu (v závislosti na dávce a živočišném druhu). Intenzita lymfopenie je přímo úměrná dávce a době trvání účinku kortikosteroidů. Přítomnost lymfopenie pomáhá odlišit stresový leukogram od fyziologické zátěžové leukocytózy.

Stresem indukovaná eozinopenie je důsledkem snížení uvolňování eozinofilů z kostní dřeně a také kortikoidy potencovanou apoptózou. Celkový počet eozinofilů v krvi je nicméně tak nízký, že eozinopenie nebývá příliš zřejmá. Monocytóza je obvykle pozorovaná při stresovém leukogramu u psů, pravděpodobný mechanismus tkví ve snížení adherence buněk, nicméně patogeneze monocytózy ještě není plně prozkoumaná. V průběhu doby působení kortikosteroidů se snižuje počet neutrofilů, lymfopenie a eozinopenie ovšem přetrvává. 

Akutní zánětlivý leukogram

Akutní zánětlivý leukogram se vyznačuje leukocytózou zapříčiněnou neutrofilií s posunem doleva, lymfopenií a/nebo monocytózou. Signifikantní posun doleva je klíčem k identifikaci tohoto typu leukogramu. Příčinou je podnět tak velký, že zvýšená potřeba neutrofilů nemůže být pokryta pouze přeskupením maturovaných neutrofilů mezi jednotlivými skupinami. Dochází k vyplavení tyček, případně metamyelocytů a méně často myelocytů.

Tento leukogram nacházíme u výrazných zánětlivých procesů z infekčních i neinfekčních příčin, kdy cytokiny stimulují kostní dřeň k vyplavení neutrofilů ze zásobních a zrajících populací a ke zvýšení jejich produkce. Je třeba zmínit, že hematologické analyzátory nerozpoznají maturované neutrofily od tyček, proto je v diagnostice nezbytné vyšetření krevního nátěru, stejně tak i pro diagnostiku toxických změn neutrofilů. Lymfopenii nacházíme rovněž jako důsledek působení zánětlivých cytokinů, neboť dochází k migraci lymfocytů do zánětlivé tkáně a do lymfoidních orgánů.

Chronický zánětlivý leukogram

Chronický zánětlivý leukogram poznáme podle maturované neutrofilie s žádným nebo minimálním posunem doleva, lymfocytózy a monocytózy. Tento vzor se objevuje, pokud zánětlivý inzult trvá déle než týden. Kostní dřeň reaguje na zvýšenou poptávku neutrofilů ve tkáních granulocytovou hyperplazií. Charakteristická lymfocytóza je důsledkem zvýšené lymfopoezy po antigenní stimulaci.

V popisu zánětlivých leukogramů termín akutní popisuje spíše typ zánětu než dobu trvání procesu. Chronický zánětlivý leukogram se vždy vyvíjí déle než týden, nikdy ale nebude přítomen, pokud je zánětlivý inzult velmi silný a posun doleva přetrvává navzdory granulocytové hyperplazii.

Leukogram akutního závažného stavu organismu vyčerpaného zánětem

Tento leukogram je charakteristický lymfopenií a neutropenií s posunem doleva. Mechanismus vzniku je stejný jako u leukogramu akutního zánětu, nicméně k neutropenii dochází v momentě, kdy cytokiny indukovaná migrace neutrofilů do zánětlivých tkání převýší vyplavování nových neutrofilů z kostní dřeně. Vyplavené neutrofily jsou nezralé a často vykazují toxické změny. U pacientů s endotoxémií dochází také k endotoxiny zprostředkované sekvestraci neutrofilů v marginující populaci.

Fyziologický zátěžový leukogram

Tento typ leukogramu zahrnuje leukocytózu s maturovanou neutrofilií, lymfocytózu a/nebo monocytózu a rozvíjí se rychle v důsledku adrenálního uvolnění katecholaminů. Objevuje se především u koček, koní a mladých psů jako důsledek působení strachu, rozrušení nebo fyzické zátěže. Katecholaminy stimulují přesun neutrofilů, lymfocytů a monocytů z marginující do cirkulující populace pravděpodobně v důsledku zvýšení mikrocirkulace krve. Neměly by být přítomné žádné morfologické změny buněk ani posun doleva. Leukocytóza může být až 4násobná vzhledem k výše zmíněnému 3násobnému množství marginujících neutrofilů u koček. V leukogramu nastávají velmi rychlé změny a může se vracet k normálu již zhruba 30 minut poté, co příčina pomine. Je tedy třeba vzít v potaz pacientovu anamnézu a provést kontrolní odběr po zklidnění, případně sedaci zvířete pro potvrzení, byly-li příčinou leukocytózy zátěž či stres.

Závěr

V klinické veterinární praxi je hematologické vyšetření zcela rutinní záležitostí. Správné vyhodnocení zánětlivého leukogramu je klíčové pro stanovení diagnózy a nasazení adekvátní terapie. Na mikroskopické vyšetření krevního nátěru by se nemělo zapomínat, neboť je přístrojovou analýzou nenahraditelné.

(zar)

Zdroj: Shi H., Pohlman L. M. Top 5 leukogram patterns associated with abnormal neutrophil concentrations. Clinician's Brief, 2022 Mar. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/top-5-leukogram-patterns-associated-abnormal-neutrophil-concentrationsPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se